ติดต่อ - สอบถาม

เพิ่มเพื่อน
image
image
image

ผู้รับบริการสามารถสอบถามข้อมูลหรือร้องเรียนการให้บริการของโรงพยาบาล โดยสแกน QR Code หรือ

image


image

>>> วันที 28 พฤษภาคม 2567

    บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) มอบสีทาอาคาร มูลค่า 300,000 บาท ให้กับโรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ฯ    


>>> วันที่ 3 กรกฎาคม 2567

   ผู้อำนวยการโรงพยาบาล และคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ คณะที่ปรึกษาตรวจประเมินการให้บริการทางการแพทย์ สำนักงานประกันสังคม    


    กลุ่มงานเวชศาสตร์ชุมชนและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ ร่วมกับคณะกรรมการ DSC HIV/STI โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ ได้จัดกิจกรรม "รักปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพ" ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีเอเชีย    


นายอดิศร วิตตางกูร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ฯ ได้ดำเนินการดูพื้นที่ บริเวณที่จะก่อสร้างอาคารบริบาลผู้ป่วยระยะฟื้นฟู (Intermediate Care)    


>>>

ตรวจประเมินความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ โดยตรวจห้องชันสูตรโรคกลางและธนาคารเลือด ให้คำแนะนำและข้อเสนอแนะในการพัฒนาคุณภาพของโรงพยาบาล       

     โรงพยาบาล  
โรงพยาบาล
 
โรงพยาบาล
 
โรงพยาบาล
 
โรงพยาบาล
 
โรงพยาบาล
 
โรงพยาบาล
 
 
 
 

 

 
โรงพยาบาล
 
 

 
 
โรงพยาบาล
 
 
                                                                           
         
         
 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

       
  กรุงเทพมหานคร โรงพยาบาลตากสิน โรงพยาบาลวชิรพยาบาล สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล
  มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช โรงพยาบาลกลาง สำนักงานประกันสังคม
  สำนักอนามัย โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
  กรมอนามัย โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ แพทยสภา สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
  กระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลสิรินธร สภาการพยาบาล กรมบัญชีกลาง
    โรงพยาบาลนคราภิบาล สภาเทคนิคการแพทย์  
    โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์ ทันตแพทยสมาคมฯ  
    โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน    
    โรงพยาบาลคลองสามวา    
    โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร    
       
Copyright © 2020 VENERABLE THAWISAK JUTINDHARO HOSPITAL . All Right Reserv