ติดต่อ - สอบถาม

เพิ่มเพื่อน
image
image
image

ผู้รับบริการสามารถสอบถามข้อมูลหรือร้องเรียนการให้บริการของโรงพยาบาล โดยสแกน QR Code หรือ

image


image

>>> วันที 7 พฤษภาคม 2567

    นายอดิศร วิตตางกูร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ฯ รับมอบเงินบริจาค จากชมรมสุขกับเพลงร่วมสมัย ที่มามอบความสุขผ่านเสียงเพลงให้แก่ผู้มารับบริการ    


>>> วันที่ 1 พฤษภาคม 2567

    โครงการตรวจสุขภาพประจำปีให้แก่บุคลากรของโรงพยาบาล ปี 2567    


    กลุ่มงานเวชศาสตร์ชุมชนและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ ร่วมกับคณะกรรมการ DSC HIV/STI โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ ได้จัดกิจกรรม "รักปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพ" ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีเอเชีย    


นายอดิศร วิตตางกูร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ฯ ได้ดำเนินการดูพื้นที่ บริเวณที่จะก่อสร้างอาคารบริบาลผู้ป่วยระยะฟื้นฟู (Intermediate Care)    


>>>

นายอดิศร วิตตางกูร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ฯ พร้อมคณะผู้บริหารสำนักการแพทย์ เข้าสวัสดีปีใหม่คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่        

     โรงพยาบาล  
โรงพยาบาล
 
โรงพยาบาล
 
โรงพยาบาล
 
โรงพยาบาล
 
โรงพยาบาล
 
โรงพยาบาล
 
 
 
 

 

 
โรงพยาบาล
 
 

 
 
โรงพยาบาล
 
 
                                                                           
         
         
 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

       
  กรุงเทพมหานคร โรงพยาบาลตากสิน โรงพยาบาลวชิรพยาบาล สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล
  มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช โรงพยาบาลกลาง สำนักงานประกันสังคม
  สำนักอนามัย โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
  กรมอนามัย โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ แพทยสภา สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
  กระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลสิรินธร สภาการพยาบาล กรมบัญชีกลาง
    โรงพยาบาลนคราภิบาล สภาเทคนิคการแพทย์  
    โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์ ทันตแพทยสมาคมฯ  
    โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน    
    โรงพยาบาลคลองสามวา    
    โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร    
       
Copyright © 2020 VENERABLE THAWISAK JUTINDHARO HOSPITAL . All Right Reserv