หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

       
  กรุงเทพมหานคร โรงพยาบาลตากสิน โรงพยาบาลวชิรพยาบาล สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล
  มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช โรงพยาบาลกลาง สำนักงานประกันสังคม
  สำนักอนามัย โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
  กรมอนามัย โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ แพทยสภา สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
  กระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลสิรินธร สภาการพยาบาล กรมบัญชีกลาง
    โรงพยาบาลนคราภิบาล สภาเทคนิคการแพทย์  
    โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์ ทันตแพทยสมาคมฯ  
    โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน    
    โรงพยาบาลคลองสามวา    
    โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร